אנחנו משיקים אתר חדש ואתם נהנים!

עם עליית האתר החדש אנחנו רוצים להעניק ללקוחותנו הטבה ייחודית, במסגרתה כל אחד זוכה!
עקבו אחר הפעילות שלנו ברשתות חברתיות וכל פעולה שתעשו תזכה אתכם בצבירה של 100 ש"ח הנחה למימוש בקורסים של המכללה. הצבירה הינה ללא הגבלה, כמה פעולות שתבצעו – זה הסכום שתצברו, ותתחילו לקבל הנחות על הקורסים.

תקנון המבצע

עורך המבצע

המבצע נערך ע"י נאיה פ.א.י. טכנולוגיות בע"מ  (להלן: "החברה").

פרטי המבצע

 • החברה מעניקה למשתתפים הנחה ברישום לקורסים של החברה (להלן: "הקורסים") בסכום כולל של עד 1,000 ₪ לכל קורס (להלן: "המבצע" או "ההטבה").
 • עבור כל שיתוף/ תגובה/ לייק/ כתיבת פוסט, בעמוד הפייסבוק של החברה ו/או בעמוד הלינקדין של החברה (להלן: "פעילות בעמודים ברשתות חברתיות של החברה") יקבל המשתתף הטבה בדמות הנחה בסך 100 ₪ ברישום לקורסים. ניתן לצבור הטבות ללא הגבלה, אך המימוש הינו עד לסך של 1,000 ₪ עבור כל קורס.

תוקף המבצע

 • המבצע יתקיים בתאריכים 11.05.2017 – 31.12.2017.
 • החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא למשתתף כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

תנאי ההשתתפות במבצע

 • המבצע מיועד לכל מי שביצע פעילות באתרי האינטרנט של החברה (להלן: "המשתתף") כמפורט להלן:
 • בעמוד הפייסבוק של החברה NAYA College
 • בעמוד החברה בלינקדין NAYA College
 • עבור כל פעילות באתרי האינטרנט של החברה כמפורט לעיל, יקבל המשתתף הטבה בדמות הנחה בשיעור של 100 ₪ ברישום לקורסים.
 • ניתן לצבור הטבות עד לסך של 1,000 ₪ עבור כל קורס.
 • לא יידרש תשלום בכסף ו/או בשווה כסף בעד הזכות להשתתף במבצע.
 • לנרשמים טרם מועד תחילת המבצע, לא תתאפשר צבירת הנחה לקורס/מסלול אליו רשומים.
 • אין כפל הנחות או מבצעים.

מימוש ההטבה

מימוש ההטבה יתבצע ברישום לקורס תוך קבלת הנחה עפ"י מספר ההטבות שנצברו למשתתף ובסכום שלא יעלה על 1,000 ₪ לכל קורס.

השתתפות בקורס

 • השתתפות בקורס מותנית בהתאמה מקצועית ועמידה בדרישות מקדמיות כפי שתיקבענה על ידי החברה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 • פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי אשר ייקבע ע"י החברה.
 • במידה ולא נותר מקום בקורס ו/או הקורס לא נפתח מכל סיבה שהיא, יוכל המשתתף להצטרף למחזור הבא של אותו הקורס, ככל שייפתח במועד מאוחר יותר ו/או להצטרף לקורס אחר מרשימת הקורסים, בכפוף לעמידה בתנאי ההתאמה ובדרישות המקדמיות לקורס.

פיקוח על המבצע

ניהול העמודים של החברה ברשתות החברתיות מאפשר רישום מדויק ומעקב אחר ביצוע פעילות של המשתתף באתרי האינטרנט של החברה. הרישום ינוהל במערכות החברה, כך שעבור כל משתתף במבצע תנוהל רשומה של כל הפעילויות אשר ביצע בעמודי החברה ברשתות חברתיות וזכאותו להנחה ברישום לקורסים, עפ"י מספר ההטבות אשר צבר.

אחריות

 • ההשתתפות במבצע הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתתף.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן, ישיר או עקיף, או הוצאה מכל מין וסוג שהוא בגין ההשתתפות במבצע אשר ייגרמו למשתתף ו/או למי שפעל במישרין ו/או בעקיפין לצורך השתתפות במבצע.

סמכות השיפוט והדין

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל  סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/ או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב – יפו.

שונות

 • המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ו/או להציע מבצע חלופי בעל ערך דומה, ללא הודעה מוקדמת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 • אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא ייחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
 • תקנון המבצע יימצא במשרדי ההנהלה של החברה ויתאפשר לכל משתתף לעיין בו.
 • בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף כי הוא מקבל עליו את הוראות התקנון, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין אשר קשור לתקנון.
 • למעט זכותו של המשתתף להטבה הכלולה במפורש בתקנון זה (באם יעמוד בתנאים לקבלה) מוותר המשתתף ו/או מי מטעמו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, הקשורים במישרין או בעקיפין עם המבצע.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכד' אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשה טרור לא יזכו אותו בכל סעד או זכות.
 • היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראת תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצע, הוראותיו של תקנון זה תהיינה עדיפות והן אשר תקבענה.
 • משתתף אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את זכאותו לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
 • במקרה שיוכח כי קיימת למשתתף עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבלו הסעדים הכספיים להם זכאי המשתתף, אם בכלל, ולאחר שיוכיח את תביעתו, אך ורק עד לסכום ההטבה לה זכאי המשתתף במסגרת המבצע.
 • ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה בכסף, שווה כסף או מוצר אחר, מלבד ההטבה לה זכאי המשתתף על פי הוראות תקנון זה. במידה ולא יממש המשתתף את ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותה.
 • כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה, וכיוב' המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או ויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

ב ה צ ל ח ה!

NAYA College מעניקה למשתתפים במבצע הנחה ברישום לקורסים קצרים ומסלולי הכשרה.

עבור כל שיתוף/ תגובה/ לייק/ כתיבת פוסט בעמוד הפייסבוק ו/או בעמוד הלינקדין של NAYA College, יקבל המשתתף הטבה בסך 100 ₪ ברישום לקורסים. ניתן לצבור הטבות ללא הגבלה, אך המימוש הינו עד לסך של 1,000 ₪ עבור כל קורס.

המבצע יתקיים בתאריכים 01.05.2017 – 31.12.2017.

המבצע מיועד לכל מי שביצע פעילות בעמודי NAYA College ברשתות חברתיות: